>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 07.10.2018 - NEDĚLE - ŽEHNÁNÍ RŮŽENCŮ V 9.30 HOD. ** ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI: 13.30 - 15.00 HOD. >> 14.10.2018 - NEDĚLE - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH ** SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY V 7.30 a 9.30 HOD. (v sobotu v 17.30 hod.) ** NEŠPORY V NEDĚLI VE 14.00 HOD. >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2018: 25.11.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 10.11.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 10.11.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

OBSAH

 

I. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

O SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

 

II. KODEX KANONICKÉHO PRÁVA

O SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

 

III. PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

 ****************************************************

I. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE 

Č. 1485

Večer o velikonoční neděli se Pán Ježíš ukázal svým apoštolům a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 22-23).

 

Č. 1486

Odpuštění hříchů, spáchaných po křtu, se uděluje prostřednictvím příslušné svátosti, nazývané svátost obrácení, svátost zpovědi, svátost pokání nebo svátost smíření.

 

Č. 1490

Návrat k Bohu, nazývaný obrácení a lítost, zahrnuje bolest a odpor ke spáchaným hříchům a pevné předsevzetí v budoucnu už nehřešit. Obrácení se tedy týká minulosti i budoucnosti a žije z naděje na Boží milosrdenství.

 

Č. 1496

Duchovní účinky svátosti pokání jsou:

- smíření s Bohem, jímž kajícník opět nabývá milost,

- smíření s církví,

- prominutí věčného trestu, který si člověk zasloužil smrtelnými hříchy,

- pokoj, klid svědomí a duchovní útěcha,

- vzrůst duchovní síly pro křesťanský boj.

 

Č. 1497

Individuální a úplná zpověď‘ těžkých hříchů s následujícím rozhřešením zůstává jediným řádným prostředkem smíření s Bohem a s církví.

 

II. KODEX  KANONICKÉHO  PRÁVA

 

 Kán. 987 K přijeti spasitelného léku svátosti smíření je křesťan povinen připravit se tak, že odmítá spáchané hříchy, má předsevzetí se napravit a tím se obrátí k Bohu.

 

 Kán. 988 – § 1. Křesťan je povinen vyznat co do druhu a do počtu všechny své těžké hříchy spáchané po křtu a dosud rozhřešením přímo nepromitnuté ani nevyznané v jednotlivým vyznání, kterým si je vědom po pečlivým zpytování svědomí.

 

 § 2. Doporučuje se křesťanům, aby vyznávali i lehké hříchy. 

III. PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 

 1/  půl hodiny před každou bohoslužbou

 2/  v neděli před ranní bohoslužbou

 3/  svatá zpověď před slavnosti Všech svatých, Narození Páně a Zmrtvýchvstání Páně je také dle oznámení a zpovídají ve farnosti cizí kněží

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007