>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

OBSAH:

 

I. KODEX KANONICKÉHO PRAVA

O SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ

 

II. MANŽELSKÉ PRÁVO V PŘEHLEDU

 

III. PŘÍPRAVA K SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ

IV. SVATEBNÍ OBŘAD

 

 

I. KODEX  KANONICKÉHO  PRÁVA

 

 Kán. 1055 - § 1. Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou   

 vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou   

 přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu děti,

 je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.

 § 2. Proto mezi pokřtěnými nemůže být platná smlouva,

  která by nebyla svatostí.

 

 Kán. 1056 – Podstatnými vlastnostmi manželství je jednota

 a nerozlučitelnost, které nabývají v křesťanským manželství zvláštní    

 pevnosti z důvodu svátosti.

 

 Kán. 1057 - § 1. Manželství je vytvářeno souhlasem stran zákonně   

 projeveným mezi osobami právně způsobilými. Žádná lidská moc   

 nemůže tento souhlas nahradit.

 § 2. Manželský souhlas je úkon vůle, jímž se muž a žena sami sobě

 navzájem neodvolatelnou dohodou odevzdávají za účelem vytvoření    

 manželství.

 

 Kán. 1058 – Manželství mohou uzavřít všichni, kterým to právo   

 nezakazuje.

 

II. MANŽELSKÉ PRÁVO V PŘEHLEDU

( Vypracoval: Libor Botek, Příloha ACEOO 03/2004)

 

Přehled manželských překážek

 

1. Překážka věku (kán. 1083) – nemůže platně uzavřít manželství muž před ukončeným 16. rokem věku a žena 14. rokem věku. Biskupská konference smí stanovit vyšší věk.

Překážka je lidského práva, dispensovatelná.

Pokud ale snoubenci nejsou schopni pochopit podstatu manželského svazku a rozhodnout se, je přirozeného práva, nedispensovatelná a váže i nekatolíky.

 

2. Předchozí a trvalá neschopnost spojit se manželským úkonem (kán. 1084).

Překážka je přirozeného práva, nedispensovatelná.

Neplodnost překážkou není.

 

3. Vázanost dřívějším manželstvím i nedokonaným (manželským spojením) (kán. 1085)

Překážka je práva božského, nedispensovatelná.

Nové manželství nelze uzavřít, dokud se právně nedokáže neplatnost nebo rozloučení předchozího manželství.

 

4. Rozdílnosti kultu (kán. 1086) – tzn. mezi osobou pokřtěnou v katolické církvi, nebo tou, která do ní byla přijata a formálním úkonem od ní neopadla a osobou nepokřtěnou, je manželství neplatné.

Překážka je církevního práva a dispensovatelná. K dispensi se vyžadují záruky nepokřtěné strany, že nebude bránit pokřtěné straně v životě z víry.

 

5. Překážka svěcení (kán. 1087) – neplatně uzavírá manželství, kdo přijal kněžské svěcení.

Dispens vyhrazena Apoštolskému stolci.

 

6. Překážka veřejného věčného slibu čistoty v řeholním institutu (kán. 1088)

Překážka církevního práva, dispensovatelná.

 

7. Únos (kán. 1089) – neplatné je manželství mezi mužem únoscem a ženou unesenou nebo zadržovanou za účelem uzavření manželství, leč když se žena, osvobozena od únosce a na bezpečném místě, o své vůli rozhodne se za něho provdat.

Překážka dispensovatelná ordinářem, pokud není strachem ohrožena platnost souhlasu.

 

8. Zločin (kán. 1090) – neplatně uzavírá manželství ten, kdo v úmyslu dosáhnout manželství s určitou osobou způsobil smrt manželskému partnerovi této osoby nebo svému.

Neplatně usilují uzavřít manželství také ti, kdo vzájemnou pomocí, fyzickou nebo mravní, způsobili smrt manžela nebo manželky.

Dispens vyhrazena Apoštolskému stolci.

 

9. Příbuzenství (kán. 1091) – neplatné je manželství mezi osobami příbuznými ve všech stupních přímé linie z lože manželského i nemanželského, až do 4 stupně boční linie (tj. bratranci a sestřenice).

Dispens lze udělit pro 4. a 3. stupeň boční linie.

 

10. Švagrovství (kán. 1092) – ve všech stupních přímé linie vylučuje manželství ( muž si nemůže vzít babičku, matku, dceru, vnučku ap. své manželky a naopak)

Překážka je církevního práva, dispensovatelná.

 

11. Překážka veřejné mravopočestnosti (kán. 1093) – vznikla z neplatného manželství po započetí společného života nebo z notoricky známého a veřejného konkubinátu.

Překážka je církevního práva, dispensovatelná.

 

12. Překážka osvojení (kán. 1094) – platné manželství nemohou uzavřít, kdo jsou mezi sebou spojeni zákonným příbuzenstvím vzešlým u osvojení (adopce).

Překážka je církevního práva, dispensovatelná.

 

III. PŘÍPRAVA K SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ

 Snoubenci se přihlásí ve farní kanceláři 3 měsíce před svatbou, je však lepší dříve (domlůví se termín, zazní základní informace o přípravě a o dalších krocích)  

IV. SVATEBNÍ OBŘAD 

 

58. Uzavírá-li manželství více párů snoubenců současně,

vyžadují se, jak otázky před vyslovením vzájemného souhlasu,

tak samotný souhlas i jeho přijetí zvlášť pro každý

manželský pár. Vše ostatní, včetně motlitby za manželé,

se říká v množném čísle pro všechny společně.

 

59. Všichni včetně ženicha a nevěsty i svědků stojí. Kněz

je osloví těmito anebo podobnými slovy:

 

(Oslovení:)

přišli jste na místo, kde se shromažďuje církev kolem svého

Pána. Chcete uzavřít své manželství před služebníkem církve

uprostřed společenství věřících, aby sám náš Pán zpečetil

váš svazek svou milostí. Kristus žehná vaší lásce, a jako

vás kdysi posvětil svátostí křtu, tak vás nyní chce zahrnout

milostí svátosti manželství pro váš společný život, abyste

jej prožili ve věrné lásce až do smrti. Před tímto shromážděním

církve proto veřejně potvrďte svůj úmysl.

 

Otázky před manželským slibem

 

60. Kněz se snoubenců ptá na svobodu jejich rozhodnutí,

na jejich vůli k věrnosti a na odhodlání přijmout a vychovat

děti.

 

N a N, rozhodli jste se uzavřít manželství.

Ptám se vás před církví a před Bohem:

Je to vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě:

Ano.

 

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost.

Ptám se vás před církví a před Bohem:

Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?

 

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě:

Ano.

 

Následující otázku je možno podle okolností vynechat,

např. jsou-li snoubenci pokročilejšího věku.

Chcete založit rodinu.

Ptám se vás pře církví a před Bohem:

Přijmete děti od Boha ochotně

a budete je vychovávat podle Božího zákona?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě:

Ano.

 

Vzájemný slib

 

61. Kněz vyzve ženicha a nevěstu:

Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:

 

62. Ženich říká:

Já, N, odevzdávám se tobě, N,

a přijímám tě za manželku.

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

 

Nevěsta říká:

Já, N, odevzdávám se tobě, N,

a přijímám tě za manžela.

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

 

Nebo je užit následující formuli:

 

Ženich říká:

Já, N, odevzdávám se tobě, N,

a přijímám tě za svou manželku.

Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku.

Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,

dokud nás smrt nerozdělí.

 

Nevěsta říká:

Já, N, odevzdávám se tobě, N,

a přijímám tě za svého manžela.

Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku.

Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,

dokud nás smrt nerozdělí.

 

63. Z pastoračních důvodů lze projevit vzájemný souhlas

následujícím způsobem: kněz klade otázku nejprve ženichovi,

pak nevěstě, a oba postupně svůj souhlas stvrzují:

 

N, přijímáš N, za manželku

a slibuješ, že jí zachováš lásku, úctu a věrnost,

že ji nikdy neopustíš

a že s ní poneseš všechno dobré i zlé až do smrti?

Ženich říká:

Ano.

 

N, přijímáš N, za manžela

a slibuješ, že jí zachováš lásku, úctu a věrnost,

že ho nikdy neopustíš

a že s ním poneseš všechno dobré i zlé až do smrti?

Nevěsta říká:

Ano.

 

Nebo je možno užit následující formuli:

 

N, přijímáš N za svou manželku

a slibuješ, že jí zachováš věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku,

že ji budeš milovat a ctít po celý svůj život,

dokud vás smrt nerozdělí?

Ženich říká:

Ano.

 

N, přijímáš N za svého manžela

a slibuješ, že mu zachováš věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku,

že ho budeš milovat a ctít po celý svůj život,

dokud vás smrt nerozdělí?

Nevěsta říká:

Ano.

 

Přijetí slibu jménem církve

 

64. Kněz přijímá jejich vzájemný souhlas a říká: 

Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib,

který jste vyjádřili před církví,

a naplní vás svým požehnáním.

 

Kněz může položit ruku nebo štólu na spojené ruce

manželů a pokračuje:

Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

 

Nebo:

Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův,

ten, který už první dvojici lidí spojil manželstvím,

ať skrze Krista posiluje,

co jste si právě před církví slíbili,

a ať vám žehná.

Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

 

65. Kněz potom vyzve přítomné k chvále Boží

Dobrořečme Pánu.

Všichni odpovídají:

Bohu díky.

 

Požehnání a předání prstenů

 

66. Kněz požehná prsteny některou z následujících formulí:

Ať Bůh + požehná tyto prsteny,

které si vzájemně chcete předat

jako znamení své věrnosti a lásky.

Odpověď: Amen.

 

Nebo:

V tvém jménu, Pane + požehná církev tyto prsteny;

sešli na ně své požehnání,

aby byly znamením dokonalé věrnosti;

ať tvoji služebníci N a N ustavičně plní tvou vůli

a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti.

Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď: Amen.

 

Nebo:

Prosíme tě, Pane,

žehnej + lásce těchto svých služebníků,

ať nikdy nepřestane,

a dej, ať jejich věrnost jim neustále připomínají tyto prsteny,

Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď: Amen.

 

Kněz může prsteny pokropit svěcenou vodou

a předá je novomanželům.

 

67. Manžel navlékne prsten manželce. Může přitom říci:

N, přijmi tento prsten

na znamení mé věrnosti a lásky.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

 

Podobně manželka navlékne manželovi. Může při tom říci:

N, přijmi tento prsten

na znamení mé věrnosti a lásky.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

 

Nyní si novomanželé mohou dát první manželské políbení.

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007