>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

SVÁTOST KŘTU

 

OBSAH: 

 

I. PŘÍPRAVA NA KŘEST DĚTÍ

 

II. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVÉ

O SVÁTOSTI KŘTU

 

III. KODEX KANONICKÉHO PRAVA

O SVÁTOSTI KŘTU

 

 

 

I. PŘÍPRAVA NA KŘEST DĚTÍ

Oba rodiče před udělením svátosti křtu svému dítěti se zúčastní přípravy. Tato příprava má dvě části. Na prvním setkání jsou rodiče seznámeni s významem křtu z hlediska učení církve. Při druhém setkání jsou seznámeni s průběhem křestního obřadu. Příprava bude probíhat na faře.

 

TERMÍNY PŘÍPRAV 1. POLOLETÍ 2023

měsíc

1. setkání

2. setkání

leden

14.1. v 10:00

28.1. v 10:00

únor

11.2. v 10:00

25.2. v 10:00

březen

11.3. v 10:00

25.2. v 10:00

květen

6.5. v 10:00

20.5. v 10:00

červen

3.6. v 10:00

17.6. v 10:00

 

Nejprve je třeba absolvovat 1. setkání a poté 2. setkání. Během nich se domluví termín křtu.

 

II. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

 

Č. 1275

Uvedení do křesťanského života se uskutečňuje třemi svátostmi: křtem, který je začátkem nového života, biřmováním, které jej posiluje a eucharistií, která živí učedníka Kristovým tělem a krví, aby se jednou stal druhým Kristem. 

Č. 1276

„Jděte tedy, získejte za své učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28, 19-20). 

Č. 1277

Křest je narozením k novému životu v Kristu. Podle vůle Pána je nezbytný ke spáse, jako sama církev, do níž křest uvádí.

Č. 1278

Podstatným obřadem křtu je ponoření kandidáta do vody nebo lití vody na jeho hlavu, zatímco se pronáší vzývání Nejsvětější Trojice, to je Otce, Syna a Ducha svatého.

Č. 1279

Ovoce křtu nebo křestní milost je bohatá skutečnost, která zahrnuje: odpuštění prvotního hříchu a všech osobních hříchů, zrození k novému životu, jímž se člověk stává adoptivním synem Otce, Kristovým údem, chrámem Ducha svatého. Z téhož důvodu je pokřtěný začleněn do církve, Kristova těla, a stává se účastným Kristova kněžství.

Č. 1280

Křest vtiskuje do duše nezrušitelné duchovní znamení, charakter, který posvěcuje pokřtěného pro bohopoctu křesťanského náboženství. Pro tento charakter nemůže být křest opakován.

 

III. KODEX  KANONICKÉHO  PRÁVA 

 

  Kán. 868 - § 1. Aby dítě bylo pokřtěno, je třeba:

  1/ souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich nebo těch,

      kdo jsou zákonně na jejich místě.

  2/ opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém

      náboženství, jestliže tato zcela chybí, odloží se křest podle

      předpisu partikulárního práva a důvod se oznámí rodičům.

 

  Kán. 873 - Ke křtu se vezme bud´ jen jeden kmotr, nebo jen jedna 

   kmotra nebo spolu kmotr a kmotra.

 

  Kán. 874 - § 1. Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba :

  1/ aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, kdo jsou

      na jejich místě, jestliže nejsou, určí ho farář nebo udělovatel, musí

      být vhodný a mít úmysl zastat tuto službu.

  2/ aby dovršil šestnáctý rok svého věku, pokud diecézní biskup

      neustanovil jiný věk, nebo farář nebo udělovatel neposkytl ze

      spravedlivého důvodu výjimku.

  3/ aby byl katolík, biřmovaný a přijal svaté přijímání, dále aby vedl

      život odpovídající víře a převzatému kmotrovství.

  4/ aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým

      nebo úředně zjištěným.

  5/ aby nebyl otcem nebo matkou dítěte.

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007