>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 07.10.2018 - NEDĚLE - ŽEHNÁNÍ RŮŽENCŮ V 9.30 HOD. ** ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI: 13.30 - 15.00 HOD. >> 14.10.2018 - NEDĚLE - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH ** SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY V 7.30 a 9.30 HOD. (v sobotu v 17.30 hod.) ** NEŠPORY V NEDĚLI VE 14.00 HOD. >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2018: 25.11.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 10.11.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 10.11.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

 

 

I. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

 

Č. 1591

Celá církev je kněžský lid. Díky křtu mají všichni věřící účast na Kristově kněžství. Tato účast se nazývá „všeobecné kněžství věřících“. (...)

 

Č. 1592

Služebné (svátostné) kněžství se podstatně liší od všeobecného kněžství věřících, protože uděluje posvátnou moc k službě věřícím. Posvěcení služebníci zastávají svou službu Božímu lidu tím, že učí, konají bohoslužbu a vedou duchovní správu.

 

Č. 1593

Již od prvních dob byla služba udělená svěcencům vykonávána ve třech stupních: biskupském, kněžském a jáhenském. (...)

 

Č. 1594

Biskup dostává plnost svátosti kněžství, kterou se zařazuje do biskupského sboru a stává se viditelnou hlavou místní církve, která je mu svěřena. (...)

 

Č. 1595

Kněží jsou spojeni s biskupy v kněžské důstojnosti a zároveň na nich závisí při výkonu svých pastorálních úkolů. Jsou povolání, aby byli moudrými spolupracovníky biskupů. (...) Biskup jim svěřuje odpovědnost za určité farní společenství nebo za určitý církevní úřad.

 

Č. 1596

Jáhni jsou služebníci posvěcení pro služebné úkoly v církvi. Nedostávají svátostné kněžství ale svěcení jim uděluje důležité úkoly ve službě slova, v duchovní správě a ve službách lásky. (...)

 

Č.1597

Svátost kněžství se uděluje vkládáním rukou, po němž následuje slavná modlitba svěcení , kterou se svěcenci vyprošují od Boha milosti Ducha svatého potřebné pro jeho službu. (...)

 

Č. 1598

Církev uděluje svátost kněžství pouze pokřtěným mužům, jejichž schopnosti pro výkon služby byly náležitě prošetřeny a uznány. Odpovědnost a právo povolat někoho, aby přijal svěcení, přísluší církevní autoritě.

 

Č.1599

V latinské církvi se svátost kněžství uděluje obvykle pouze těm kandidátům, kteří jsou ochotní svobodně přijmout celibát a kteří veřejně projeví svou vůli zachovávat jej z lásky j Božímu království a ke službě lidem.

 

Č. 1600

Udělovat svátost kněžství ve třech jeho stupních je vyhrazeno biskupům.

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007