>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> SVÁTOST KŘTU V BŘEZNU 2019: 31.03.2019 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 02.03.2019 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: SOBOTA 02.03.2019 V 9.00 HOD. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2018 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

 

Partikularní právo ostravsko-opavské diecéze.

Stanovy ekonomických rad farností

ostravsko-opavské diecéze.

 

Kán. 1 §1. – Ekonomická rada farnosti je poradní orgán faráře zřízený podle kán. 537 CIC, jehož úkolem je pomáhat faráři v správě majetku farnosti.

            §2.Předsedou ekonomické rady farnosti je farář. Jedině on je statutárním zástupcem farnosti, má rozhodující hlas v ekonomických záležitostech a hmotnou zodpovědnost za správu farního majetku. Ostatní členové rady mají pouze poradní hlas.

Kán. 2 – Zřízení ekonomické rady farnosti je v každé farnosti povinné (...)

Kán. 3 §2. – Minimální počet členů ekonomické rady jsou 3, maximální 5.

           §4. – Členové ekonomické rady jsou jmenovaní na dobu 5 let s možností opětovných jmenování.

Kán. 4 §1. – Úkolem ekonomické rady farnosti je pomáhat faráři ve správě farního majetku. Tuto povinnost mají členové plní jak sborově hlasováním o závažných rozhodnutích ekonomické povahy, tak jednotlivě přednášením podnětů a plněním svěřených úkolů v rámci své odbornosti. Jedná se zejména o poradenství v oblasti zhodnocení peněžních prostředků farnosti, péči o stavby v majetku farnosti a jejich údržbu, organizování jejich oprav, údržbu mobiliáře farnosti, poradenství při sestavování nájemních, prodejních, kupních smluv, daňové poradenství, inventarizace majetku farnosti apod.

                 §2. – Členové ekonomické rady jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti, usilují o vytvoření ducha spolupráce a vzájemné důvěry mezi farářem a farníky, trpělivě vysvětlují členům farní obce důvody a smysl konkrétních ekonomických rozhodnutí a budí ve farní obci nadšení pro realizaci plánovaných záměrů. Nezapomínají přitom také na ducha křest’anské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a s celou církví.

Kán. 11. §1. – Ekonomická rada jako poradní orgán faráře zaniká ztrátou úřadu faráře, který ji jmenoval. Nově ustanovený farář je povinen do jednoho roku od převzetí úřadu jmenovat radu novou. Svou první ekonomickou radu v nové farnosti farář jmenuje na dobu 1 roku.

                  §2. – Pokud se činnost ekonomické rady jako celku stala neúčinnou nebo škodlivou, smí ji farář po předchozím souhlasu diecézního biskupa rozpustit. Diecézní biskup spolu se souhlasem k rozpuštění rady vydá pokyny ohledně ustanovení rady nové.

  

EKONONICKÁ RADA FARNOSTI

ŠTĚPÁNKOVICE

 

Ustanoveni ekonomické rady farností 

Ekonomická rada farnosti byla jmenována podle kánonu 537 CIC a kánonu 3 §1-7 stanov ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze dne 19.08.2015 na dobu 5 let.

  Členem ekonomické rady byli jmenování:

  1. Paní Donata Kurková

  2. Pan Lubomír Lasák

  3. Pan Petr Stromský

      Notářkou ekonomické rady byla jmenována Paní Donata Kurková.

 

  Zápis ze schůzky ekonomické rady

farnosti Štěpánkovice

 

konané dne 19.08.2015

 

Přítomni:

 

P. Mariusz Jończyk

Donata Kurková

Lubomír Lasák

Petr Stromský

 

Hosté:

 

Dana Lasáková

Lenka Stromská

Emil Kurka

 

Program:  

 

1. Předání nového jmenování Ekonomické rady farnosti na období 2015-2020

 

2. Hodnocení malování a oprav kostela

 

3. Projednání úprav knihovny na faře

 

4. Diskuse

 

Zapsala: Donata Kurková

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007