>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

 

Partikularní právo ostravsko-opavské diecéze.

Stanovy ekonomických rad farností

ostravsko-opavské diecéze.

 

Kán. 1 §1. – Ekonomická rada farnosti je poradní orgán faráře zřízený podle kán. 537 CIC, jehož úkolem je pomáhat faráři v správě majetku farnosti.

            §2.Předsedou ekonomické rady farnosti je farář. Jedině on je statutárním zástupcem farnosti, má rozhodující hlas v ekonomických záležitostech a hmotnou zodpovědnost za správu farního majetku. Ostatní členové rady mají pouze poradní hlas.

Kán. 2 – Zřízení ekonomické rady farnosti je v každé farnosti povinné (...)

Kán. 3 §2. – Minimální počet členů ekonomické rady jsou 3, maximální 5.

           §4. – Členové ekonomické rady jsou jmenovaní na dobu 5 let s možností opětovných jmenování.

Kán. 4 §1. – Úkolem ekonomické rady farnosti je pomáhat faráři ve správě farního majetku. Tuto povinnost mají členové plní jak sborově hlasováním o závažných rozhodnutích ekonomické povahy, tak jednotlivě přednášením podnětů a plněním svěřených úkolů v rámci své odbornosti. Jedná se zejména o poradenství v oblasti zhodnocení peněžních prostředků farnosti, péči o stavby v majetku farnosti a jejich údržbu, organizování jejich oprav, údržbu mobiliáře farnosti, poradenství při sestavování nájemních, prodejních, kupních smluv, daňové poradenství, inventarizace majetku farnosti apod.

                 §2. – Členové ekonomické rady jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti, usilují o vytvoření ducha spolupráce a vzájemné důvěry mezi farářem a farníky, trpělivě vysvětlují členům farní obce důvody a smysl konkrétních ekonomických rozhodnutí a budí ve farní obci nadšení pro realizaci plánovaných záměrů. Nezapomínají přitom také na ducha křest’anské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a s celou církví.

Kán. 11. §1. – Ekonomická rada jako poradní orgán faráře zaniká ztrátou úřadu faráře, který ji jmenoval. Nově ustanovený farář je povinen do jednoho roku od převzetí úřadu jmenovat radu novou. Svou první ekonomickou radu v nové farnosti farář jmenuje na dobu 1 roku.

                  §2. – Pokud se činnost ekonomické rady jako celku stala neúčinnou nebo škodlivou, smí ji farář po předchozím souhlasu diecézního biskupa rozpustit. Diecézní biskup spolu se souhlasem k rozpuštění rady vydá pokyny ohledně ustanovení rady nové.

  

EKONONICKÁ RADA FARNOSTI

ŠTĚPÁNKOVICE

 

Ustanovení ekonomické rady farnosti 

Ekonomická rada farnosti byla jmenována podle kánonu 537 Kodexu kanonického práva a Stanov ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze, vyhlášených biskupem ostravsko-opavským Mons. Františkem Václavem Lobkowitzem dne 23. 11. 2017, č.j. 2017/16312.

Byla jmenována dne 4. 2. 2022 na dobu 5 let.

Členy ekonomické rady byli jmenováni:

pan Bernard Halfar

pan Lubomír Lasák

pan Josef Brzeska

pan Jiří Tomíček

pan Josef Melecký

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007