>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

 

OBSAH

 

I. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE O BIŘMOVÁNÍ

II. KODEX KANONICKÉHO PRAVA O BIŘMOVÁNÍ

III. SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ – PŘÍPRAVA 2019-2020

 

 

I. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

 

Č. 1315

„Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce a oni přijali Ducha svatého“  (Sk 8, 14-17)

 

Č. 1316

Biřmování zdokonaluje křestní milost. Je svátostí, která dává Ducha svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy.

 

Č. 1317

Biřmování, stejně jako křest, vtiskuje do křesťanovy duše znamení, nezrušitelný charakter. Proto se tato svátost může přijmout jen jedenkrát za život.

 

Č. 1318

Na Východě se uděluje tato svátost hned po křtu a následuje účast na eucharistii. Tato tradice podtrhuje jednotu tří svátostí uvedení do křesťanského života. V latinské církvi se tato svátost uděluje až po dosažení věku plného užívání rozumu a její slavení je obyčejně vyhrazeno biskupovi. Tím se vyjadřuje, že tato svátost upevňuje církevní svazky.

 

Č. 1319

Kandidát biřmování (biřmovanec), který dosáhl užívání rozumu, má vyznat víru, být ve stavu milosti, mít úmysl přijmout svátost a být připraven vzít na sebe svůj úkol Kristova učedníka a svědka ve společenství církve i v časných záležitostech.

 

Č.1320

Podstatou obřadu biřmování je pomazání posvátným křižmem na čele pokřtěného (...) doprovázené vkládáním rukou přisluhovatele a slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ (...)

 

Č. 1321

Je-li biřmování slaveno oddělně od křtu, jeho spojení s ním je vyjádřeno kromě jiného obnovou křestních slibů. Slavení biřmování během eucharistické oběti přispívá ke zdůraznění jednoty svátosti uvedení do křesťanského života.

 

 

II. KODEX  KANONICKÉHO  PRÁVA

 

 Kán. 892 - Biřmovanec má mít kmotra, pokud je to možné. Úkolem      

 kmotra je dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův

 a věrně plnil povinnosti spojené s touto svátostí.

 

 Kán. 893 - § 1. K tomu, aby někdo byl kmotrem, je třeba, aby splnil    

 podmínky podle kán. 874

 

 Kán. 874 - § 1. Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba :

 1/ aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, kdo jsou

     na jejich místě, jestliže nejsou, určí ho farář nebo udělovatel,

     musí být vhodný a mít úmysl zastat tuto službu.

 2/ aby dovršil šestnáctý rok svého věku, pokud diecézní biskup

     neustanovil jiný věk, nebo farář nebo udělovatel neposkytl ze

     spravedlivého důvodu výjimku.

 3/ aby byl katolík, biřmovaný a přijal svaté přijímání, dále aby vedl

     život odpovídající víře a převzatému kmotrovství.

 4/ aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým

     nebo úředně zjištěným.

 5/ aby nebyl otcem nebo matkou dítěte.

 

 Kán. 893 - § 2. Je vhodné, aby kmotrem byl ten, kdo tento úkol

 zastával při křtu.

  

III. SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ – PŘÍPRAVA

 

Společné setkání v kostele:

·        středa 9. září 2020 v 18:45 (náhradní termín 14.9. v 19:00 na faře)

·        sobota 19. září 2020 v 10:00 (náhradní termín 21.9. v 19:00 na faře)

·        středa 23. září 2020 v 18:45 (náhradní termín 28.9. v 19:00 na faře)

·        pátek 2. října 2020 od 16:30 - možnost svátosti smíření

·        sobota 3. října 2020 v 18:30 - nácvik i s kmotry.

 

Účast na všech setkáních je povinná.

 

Domácí úkol

·        na horní část listu napsat své jméno (připište i tel. číslo a mail), jméno svého biřmovacího patrona (i s přízviskem, jestliže má, např. Anežka Římská, Anežka Česká, František z Assissi, František Saleský…), jméno svého biřmovacího kmotra  i s jeho celou adresou(podmínky viz. výše).

·        napsat krátkou úvahu (minimálně polovinu stránky A4, vel. písma 12, a řádkování 1.0), která odpoví na otázky:

·        co od svátosti biřmování očekávám

·        proč jsem si vybral právě svého biřmovacího patrona (čím mě oslovuje, v čem je pro mě vzorem, co mě na jeho životě zaujalo…)

 

 

 

BIŘMOVÁNÍ: 04.10.2020 v 10.00 hod.

    

 

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007