>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 07.10.2018 - NEDĚLE - ŽEHNÁNÍ RŮŽENCŮ V 9.30 HOD. ** ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI: 13.30 - 15.00 HOD. >> 14.10.2018 - NEDĚLE - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH ** SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY V 7.30 a 9.30 HOD. (v sobotu v 17.30 hod.) ** NEŠPORY V NEDĚLI VE 14.00 HOD. >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2018: 25.11.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 10.11.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 10.11.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

 

OBSAH

 

I. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE O BIŘMOVÁNÍ

II. KODEX KANONICKÉHO PRAVA O BIŘMOVÁNÍ

III. SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V ROCE 2015

  

I. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

 

Č. 1315

„Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce a oni přijali Ducha svatého“  (Sk 8, 14-17)

 

Č. 1316

Biřmování zdokonaluje křestní milost. Je svátostí, která dává Ducha svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy.

 

Č. 1317

Biřmování, stejně jako křest, vtiskuje do křesťanovy duše znamení, nezrušitelný charakter. Proto se tato svátost může přijmout jen jedenkrát za život.

 

Č. 1318

Na Východě se uděluje tato svátost hned po křtu a následuje účast na eucharistii. Tato tradice podtrhuje jednotu tří svátostí uvedení do křesťanského života. V latinské církvi se tato svátost uděluje až po dosažení věku plného užívání rozumu a její slavení je obyčejně vyhrazeno biskupovi. Tím se vyjadřuje, že tato svátost upevňuje církevní svazky.

 

Č. 1319

Kandidát biřmování (biřmovanec), který dosáhl užívání rozumu, má vyznat víru, být ve stavu milosti, mít úmysl přijmout svátost a být připraven vzít na sebe svůj úkol Kristova učedníka a svědka ve společenství církve i v časných záležitostech.

 

Č.1320

Podstatou obřadu biřmování je pomazání posvátným křižmem na čele pokřtěného (...) doprovázené vkládáním rukou přisluhovatele a slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ (...)

 

Č. 1321

Je-li biřmování slaveno oddělně od křtu, jeho spojení s ním je vyjádřeno kromě jiného obnovou křestních slibů. Slavení biřmování během eucharistické oběti přispívá ke zdůraznění jednoty svátosti uvedení do křesťanského života.

 

 

II. KODEX  KANONICKÉHO  PRÁVA 

 Kán. 892 - Biřmovanec má mít kmotra, pokud je to možné. Úkolem kmotra je dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův

                  a věrně plnil povinnosti spojené s touto svátostí.

 

 Kán. 893 - § 1. K tomu, aby někdo byl kmotrem, je třeba, aby splnil podmínky podle kán. 874

 

 Kán. 874 - § 1. Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba :

 1/ aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, kdo jsou na jejich místě, jestliže nejsou, určí ho farář nebo udělovatel, musí být vhodný            a mít úmysl zastat tuto službu.

 2/ aby dovršil šestnáctý rok svého věku, pokud diecézní biskup neustanovil jiný věk, nebo farář nebo udělovatel neposkytl ze spravedlivého důvodu výjimku.

 3/ aby byl katolík, biřmovaný a přijal svaté přijímání, dále aby vedl život odpovídající víře a převzatému kmotrovství.

 4/ aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým nebo úředně zjištěným.

 5/ aby nebyl otcem nebo matkou dítěte.

 

Kán. 893 - § 2. Je vhodné, aby kmotrem byl ten, kdo tento úkol zastával při křtu.

  

III. SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V ROCE 2015

PŘIJALO 25. ŘÍJNA 2015:

44 OSOBY

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007